On the shore of the Derwent River. 
Tasmania, Australia. 
Nikon D3100. 
(2012)